Key Activities

Afrikaans
Ons lewer die volgende gespesialiseerde dienste aan ons kliënte:

 

DIE OPSTEL VAN VERSKEIE OOREENKOMSTE: LITIGASIE WAT VERBAND HOU MET: ANDER:
Dienskontrakte Huurkontrakte, wat insluit invordering van agterstallige huur en uitsettings. Hierdie litigasie handel met residensiële-, kommersiële-, industriële- en kleinhandelspersele Pro-aktiewe regsadvies ten einde litigasie te vermy
Dissiplinêre kodes en prosedures Arbeidsdispute, wat insluit verteenwoordiging in die KVBA, bedingingsrade, Arbeidshof en Arbeidsappèlhof Die aanbied van seminare en opleiding oor, onder andere, huurkontrakte en arbeidsaangeleenthede
Huurkontrakte Insolvensie, likwidasie en sekwestrasie aansoeke Korrespondente-aangeleenthede
Aandeelhouers ooreenkomste Algemene skuldinvorderings
Lenings- en verkoops-ooreenkomste sowel as skulderkennings
Advies op enige sodanige kontrakte wat alreeds opgestel is
English
We render the following specialised services to our clients:

 

DRAFTING OF VARIOUS AGREEMENTS: LITIGATION RELATING TO: OTHER:
Employment agreements Lease agreements, including collection of arrear rentals and evictions. This litigation deals with retail, commercial, industrial and residential collections and evictions Pro-active legal advice to avoid litigation
Disciplinary and other workplace codes and procedures Labour disputes, including CCMA, bargaining councils, Labour Court and Labour Appeal Court Presenting seminars and training on, amongst others, lease agreements and labour issues
Lease agreements Insolvency, liquidation and sequestration applications Correspondent attorney instructions
Shareholder agreements General debt collection
Loan agreements, sale agreements and acknowledgements of debt
Advice on any of the above agreements already drafted
SA Branch Phone: +27 (0)21 914 0513
Namibia Branch Phone: +264 (0)81 143 6980
SA Branch: Ben Groot Attorneys Inc (2012/051739/21)
Namibia Branch: Michelle Saaiman Inc (2017/1088)