Key Activities

Afrikaans
Ons lewer die volgende gespesialiseerde dienste aan ons kliënte:

DIE OPSTEL VAN VERSKEIE OOREENKOMSTE:

LITIGASIE WAT VERBAND HOU MET:

ANDER:

Dienskontrakte

Huurkontrakte, wat insluit invordering van agterstallige huur en uitsettings. Hierdie litigasie handel met residensiële-, kommersiële-, industriële- en kleinhandelspersele

Pro-aktiewe regsadvies ten einde litigasie te vermy

Dissiplinêre kodes en prosedures

Arbeidsdispute, wat insluit verteenwoordiging in die KVBA, bedingingsrade, Arbeidshof en Arbeidsappèlhof

Die aanbied van seminare en opleiding oor, onder andere, huurkontrakte en arbeidsaangeleenthede

Huurkontrakte

Insolvensie, likwidasie en sekwestrasie aansoeke

Korrespondente-aangeleenthede

Aandeelhouers ooreenkomste

Algemene skuldinvorderings

Lenings- en verkoops-ooreenkomste sowel as skulderkennings

Advies op enige sodanige kontrakte wat alreeds opgestel is

English
We render the following specialised services to our clients:

DRAFTING OF VARIOUS AGREEMENTS:

LITIGATION RELATING TO:

OTHER:

Employment agreements

Lease agreements, including collection of arrear rentals and evictions. This litigation deals with retail, commercial, industrial and residential collections and evictions

Pro-active legal advice to avoid litigation

Disciplinary and other workplace codes and procedures

Labour disputes, including CCMA, bargaining councils, Labour Court and Labour Appeal Court

Presenting seminars and training on, amongst others, lease agreements and labour issues

Lease agreements

Insolvency, liquidation and sequestration applications

Correspondent attorney instructions

Shareholder agreements

General debt collection

Loan agreements, sale agreements and acknowledgements of debt

Advice on any of the above agreements already drafted